Facebook

ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปกสมุด

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปกสมุด

ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้มารับรางวัลตามวันเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ


“รางวัลโครงการ ปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”


รางวัลที่ 1 นายนรภัทร นาคยศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รางวัลที่ 2 นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รางวัลที่ 3 น.ส.นราวัลลภ์ มีวงส์อุโฆษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล 
1.น.ส.สุธิดา เชิดชูถิ่น คณะสหเวชศาสตร์ 
2.น.ส.สิรินทร์ คชานุกูลย์ คณะศิลปะศาสตร์
รางวัล POPULAR VOTE
นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์


“รางวัลโครงการ รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”


รางวัลที่ 1 นายทศพล สุขเลิศวัฒนา คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชมเชย นายนรภัทร นาคยศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รางวัล POPULAR VOTE 
น.ส.มุกดา ชาญพิชิตวนิช คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลการโหวตปกสมุด

ประกาศผลการโหวตปกสมุด ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่


“รางวัลโครงการ ปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์


“รางวัลโครงการ รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน”

น.ส.มุกดา ชาญพิชิตวนิช คณะศิลปศาสตร์

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL_TH